ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Παροχή, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών
ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, κτιριακών, λιμενικών,
οδικών έργων, έργων πρασίνου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, υγρών
αποβλήτων, αντλιοστασίων και δικτύων αποχέτευσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού και οδοφωτισμού.

Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών και αθλητικών
χώρων και κατασκευή παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων.

Εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών.

Διαχείριση τεχνικών έργων.

Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων
και αστικών – βιομηχανικών – εμπορικών απορριμμάτων.

Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων.

Υπηρεσίες πλύσης και σάρωσης οδών.

Αποψιλώσεις – χορτοκοπή – κλαδοκοπή.

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας,
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων:

 • ISO 9001:2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
 • ΙSO 14001:2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
 • ISO 45001:2018 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 • ISO 39001:2012 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις
απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το
τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της
όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η
νέα και και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2015.

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον
συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή
του, η επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει οφέλη όπως:

 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες ( π.χ. αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών,
  βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ.)
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
 • Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική
διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων
που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο
περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων
(νερό κτλ), διαχείριση και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση
ενέργειας.Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με
τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την διαχείριση περιβάλλοντος των
επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα
εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών του οργανισμού που έχουν
επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος
μπορεί να επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την
αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αυτό με την σειρά του
επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό τρόπων για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων
και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών και μέσα από την μάθηση του πώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενέργεια και η εξοικονόμηση της.

Το ISO 45001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός
Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον
αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και
ασφάλειας στην εργασία. Το ISO 45001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και
ασφάλειας στην Εργασία το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκ
μέρους της επιχείρησης συμβάλλει:

 • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
 • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Οδική Μεταφορά Προσωπικού και Εξοπλισμού για την Κατασκευή, Συντήρηση & Λειτουργία Δημοσίων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμών, Υδραυλικών Έργων, Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού & Οδοφωτισμού & την Αποκομιδή & Διαχείριση Στερεών μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων.

Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. θέτει την Οδική Ασφάλεια ως προτεραιότητα των
υποδομών και της λειτουργίας της. Για αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί τα κατάλληλα
προγράμματα για την προαγωγή και βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλες τις
μεταφορές στις οποίες εμπλέκεται η ίδια ή υπεργολάβος της.

Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και η πιστοποίηση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001 για την Οδική Ασφάλεια.

Η Πολιτική της εταιρίας για την Οδική Ασφάλεια είναι:

 • Να τηρεί και να βελτιώνει συνεχώς το εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης
  της Οδικής Ασφάλειας
 • Να συμμορφώνεται με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία και με όλες τις
  κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Να εκτιμά συστηματικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση των
  μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού στους οδικούς άξονες, έτσι ώστε
  να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Να ελέγχει και να ανασκοπεί συστηματικά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει με
  σκοπό να προβαίνει σε βελτιώσεις όπου απαιτείται.
 • Να εκπαιδεύει κατάλληλα όλους τους εργαζόμενους σε θέματα που αφορούν
  στην οδική ασφάλεια.
 • Να επενδύει σε εξοπλισμό για την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας.
 • Να παρέχει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους
  ανάλογα με τις εργασίες που εκτελούν.
 • Να παρέχει τον εξοπλισμό και τα υλικά για την παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Να προμηθεύεται εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα που να πληρούν τις
  ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και να συντηρούνται κατάλληλα.
 • Να εξετάζει άμεσα κάθε μη συμμόρφωση και συμβάν, με σκοπό να διαπιστώνει
  τα αίτιά του και να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα
  για την αποφυγή της επανάληψής του.
 • Να καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση επικίνδυνων
  καταστάσεων.

Αντίγραφα Πιστοποιήσεων