Η ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  έχει ως προϋπόθεση η ποιότητα και η συνέπεια να χαρακτηρίζει κάθε δραστηριότητά

της και σκοπεύει στην ανάπτυξη μιας μόνιμης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του ευρύτερου

κοινωνικού συνόλου.

  Η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» εξασφαλίζει την ποιοτική υπεροχή του έργου της, εστιάζοντας:

 • Στη Μεγιστοποίηση της Ποιότητας των εκτελούμενων έργων.  
 • Στη Μέγιστη Ασφάλεια σε κάθε διαδικασία.
 • Στην Ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  
 • Στην Έγκαιρη Ολοκλήρωση  εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.
 • Στη χρήση Άριστων Πρώτων Υλών καθώς και στη μείωση των παραπροϊόντων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.
 • Στην Προώθηση της Καινοτομίας ως παράγοντα επιτάχυνσης των εξελίξεων.
 • Σε ένα Σταθερό Εσωτερικό Περιβάλλον που ενισχύει το ομαδικό πνεύμα ανάμεσα σε επαγγελματίες με ωριμότητα που  εξελίσσονται διαρκώς αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
 • Στην ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρίας μεταξύ των εργαζομένων.
 • Στην ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης κόστους κατασκευής και οικονομικού ελέγχου.
 • Στην σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών με εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η εταιρεία.

ΣΤΟΧΟΙ

 1. Διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
 2. Βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 3. Μείωση του κόστους
 4. Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λειτουργιάς της επιχείρησης